+46 70 338 73 44

C3S Miljöteknik - en hållbar partner

C3S Miljöteknik - en hållbar partner

C3S Miljöteknik - en hållbar partner

C3S Miljöteknik - en hållbar partner

C3S Miljöteknik - en hållbar partner

C3S Miljöteknik - en hållbar partner

C3S Miljöteknik - en hållbar partner

Creative – Circular – Competitive

Behovet av att exploatera mark ökar i samhället. Det innebär utbyggnader på områden som har en historia av annan användning, men även på områden som tidigare varit orörd naturmark. Det kan vara investering i infrastruktur, bostäder, kontor eller handel och samhällsnödvändiga byggnader. Även en befintlig infrastruktur kräver allt mer underhåll och förbättring. En större del av ett existerande och åldrande fastighetsbestånd behöver rivas, renoveras och uppgraderas.
C3S ombesörjer era behov av tjänster inom miljöteknik genom att leverera ansvarsfulla och hållbara lösningar.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi fram hållbara lösningar utifrån vårt arbetssätt – kreativt, cirkulärt och konkurrenskraftigt!

Provtagning och analyser

Vi erbjuder:

 • Provtagning i fält av jord- och schaktmassor
 • Provtagning i fält av asfalt och betong samt övriga rivningsmaterial
 • Provtagning av vatten, suspension och liknande
 • Redovisa analysrapporter och handlingsplaner
 • Framtagande av provtagningsplaner

Tillstånd och Myndighetsbeslut

Vi erbjuder:

 • Anmälningsärenden och kontakt med miljömyndigheter
 • Tillståndsärenden och kontakt med miljömyndigheter
 • Mark- och bygglovsansökningar med kontrollplaner och kontrollansvar
 • Rapportering till tillsynsmyndigheter
 • Miljöteknisk undersökning med PM och handlingsplaner
 • Samrådsansökan, MKB och ansökan om täkttillstånd
 • Samråd med länsstyrelse och kommuner
 • Uppföljning av beslut och tillstånd vid miljöanläggningar

Masshantering och avfall

Vi erbjuder:

 • Massfyllningar
 • Identifierar behov och genomför processer med massfyllningar och användande av avfall för anläggningsändamål
 • Återställning av före detta industriområden, täkter och deponier
 • Masshantering och massdispositionsplaner
 • Rivningsanmälningar och kontrollprogram
 • Rivningsplaner och rapportering

Återvinning, sanering och disponering

Vi erbjuder:

 • Miljöanpassad hantering av avfall
 • Återvinning av bygg- och anläggningsmaterial
 • Disponering och handel med avfall och anläggningsmaterial
 • Inventeringar av exempelvis byggnadsmaterial och avfall

Beställarstöd och kontraktsfrågor

Vi erbjuder:

 • Kostnadskalkyler och produktionsplanering
 • Kontrakts- och upphandlingsstöd
 • Environmental Due Diligence (EDD) vid fastighetsförvärv
 • Medverkan vid formulering av miljöstrategier och policys
 • Utbildning inom ledningssystem och kontraktsfrågor

Omgivningspåverkan

Vi erbjuder:

 • Riskanalyser
 • Syneförrättning 
 • Besiktning
 • Vibrationsmätning
 • Mätningar
 • Inventering
 • Bullermätning och utredning
 • Projektledning

Geoteknik

Vi erbjuder:

 • Fältundersökning 
 • Geoteknisk beräkning
 • MUR, Markteknisk Undersökningsrapport 
 • Projekterings PM 
 • Detaljplan
 • Packningskontroller
 • Statisk plattbelastning 
 • Förstudie

Följ oss på LinkedIn

Uppdrag

”Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande.” Källa: Wikipedia

Vi berättar gärna mer om uppdrag och projekt där C3S har bidragit med lösningar.

Kontakta oss för referenser.