Tillståndsprocesser och MKB

Stöd vid tillståndsprocesser & miljökonsekvensbeskrivning

Vi hjälper dig få en helhetssyn av den miljöpåverkan som ditt projekt kan medföra.

Verksamheter eller åtgärder som innebär påverkan genom markanspråk, samt störningar på den yttre miljön och människors hälsa, innebär ofta att tillstånd måste sökas. En tillståndsprocess, anmälan och/eller dispens krävs exempelvis vid miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, om din verksamhet kan påverka ett Natura 2000-område eller vid planering av infrastrukturprojekt i form av väg- och järnvägsplan samt koncession för kraftledningar. Vi hjälper dig tolka, utreda och kontrollera så att verksamheten genomförs enligt Miljöbalkens lagar och förordningar.

Vi hjälper dig även att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ofta behövs inom ramen för tillståndsansökan, och har dessutom ett mycket brett kontaktnät och upphandlar underkonsulter när det behövs.

Vi erbjuder:

 • Genomförande av MKB
 • Tillstånd, anmälningar och dispens (för åtgärder inom Natura 2000, strandskyddsområde, biotopskydd, vattenskyddsområde, naturreservat, påverkan av fridlysta arter). 
 • Tillstånd och anmälningar för åtgärder som innebär vattenverksamhet.
 • 12.6-samråd för åtgärder som inte prövas enligt någon annan paragraf.
 • Vägplan, järnvägsplan, detaljplan, koncession samt tillstånd enligt kulturmiljölagen.
 • Projektledning
 • Samrådsunderlag
 • Samrådsprocess
 • Olika utredningar såsom lokaliseringsutredning, geoteknik- och hydrogeologiutredningar, dagvattenutredning, miljöteknisk markundersökning, statusrapport m. fl.
 • Miljö- och egenkontroll samt miljörapportering
 • Rådgivning